All videos Timo Heinonen unless otherwise stated.This video Pekka Saraketo